Hoepfner Burghof
Haid-und-Neu-Straße 18
D-76131 Karlsruhe
phone 0721- 62 26 44
or   0721- 68 07 828-0
fax 0721- 66 35 066
rezeption@hoepfner-burghof.de